• PDF

Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III

  • Wtorek, 03.01.2012 r.
kapitalW grudniu 2011r. rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość” działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2. Priorytetu IX współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których Gmina Wałcz jest organem prowadzącym. W ramach w/w projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej'
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie;