• PDF

Zwrot podatku akcyzowego 2012

  • Środa, 11.01.2012 r.

Gmina Wałcz informuje, że ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707) zmieniono ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) wprowadzając nowy termin składania wniosków i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

 

Procedura i warunki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2012 roku:

1. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w 2 terminach, tj.:

a) od 01.02.2012r. do 29.02.2012r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.09.2011r. do 31.01.2012r., lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy,

b) od 01.08.2012r. do 31.08.2012r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.02.2012r. do 31.07.2012r., lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

2. Wzór nowego wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Wałczu i na stronie internetowej www.bip.ug.walcz.pl

3. Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

4. Limit roczny zwrotu podatku stanowi iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby stałej 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

5. Stawka zwrotu podatku na 1 litr zakupionego oleju w 2012r. wynosi 0,95 zł.

6. Wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym w 2012r. nastapi w terminie od 01.04.2012r. do 30.04.2012r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 01.10.2012r. do 31.10.2012r. na wnioski złożone w drugim terminie – gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wałczu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (67) 258 02 41 wew.18