• PDF

konkurs

1. Uczestnicy konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu promującego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, który zostanie zamieszczony w informatorze oświatowym (dodatek do tygodnika Pojezierze Wałeckie).
Celem konkursu jest wyłonienie i wybór oraz nagrodzenie najlepszego projektu promującego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

2. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmina Wałcz i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, absolwentów Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Chwiramie oraz rodziców i sympatyków zamieszkujących na terenie Gminy Wałcz z wyłączeniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pracujących w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.
4. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest tablet ufundowany przez Wójta Gminy Wałcz.
5. Warunki uczestnictwa
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie projektu promującego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.
b) Projekt powinien ukazywać mocne strony (np. wyposażenie, ofertę edukacyjną, sukcesy, kadrę, itp.) Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie. Powinien być łatwy
w odbiorze, oddziaływać pozytywnie na emocje i wrażenia. Powinny też znaleźć się tam informacje kontaktowe (pełna nazwa szkoły, telefon, adres, e-mail). Projekt musi być estetyczny i przyciągać uwagę. Należy zadbać o oryginalność i atrakcyjność wizualną.
c) Pracę konkursową należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz w wersji drukowanej na kartce formatu A4 do dnia 13 marca 2015 r.
d) Projekt powinien być zapisany w formacie JPEG lub PDF, w rozdzielczości 300 dpi.
e) Do każdego projektu powinna być dołączona informacja o jego autorze: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail, w przypadku ucznia klasa i szkoła.
f) Osoba, której projekt zostanie wybrany, jest zobowiązana do dostarczenia go Organizatorowi w wersji gotowej do druku oraz w wersji edytowalnej.
g) Osoba, której projekt zostanie wybrany, wyraża zgodę na ujawnienie jej danych osobowych (wizerunku , imienia i nazwiska, w przypadku ucznia i szkoły)

Autor wybranego przez komisję konkursową projektu udziela Organizatorowi zgody na wielokrotnie i nieodpłatne publikowanie projektu, a także wykorzystywanie go do celów promocyjnych
i umieszczenie go na łamach informatora oświatowego.

6. Komisja Konkursowa
Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie przez organizatora Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel informatyki, nauczyciel plastyki, przedstawiciel Urzędu Gminy Wałcz.
7. Ogłoszenie wyników konkursu.
a) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16 marca 2015 r.
b) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gimnazjumchwiram.edu.pl
c) Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie.
8. Zobowiązania końcowe
a) Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
b) Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy konkursu. Prace nie będą odsyłane.
c) Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych.
d) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w projekcie, jeśli takie okażą się konieczne.
e) Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie bez zastrzeżeń zgody na warunki niniejszego regulaminu.

9. Prawa autorskie do pracy konkursowej
1. Autor zwycięskiej pracy oświadcza, że przysługują mu w całości osobiste i majątkowe prawa autorskie do przedstawionej pracy i nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Autor zwycięskiej pracy konkursowej wyraża zgodę na publiczną prezentację swojej pracy (w całości lub części), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, dowolnymi środkami, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
3. Autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy zostaną przeniesione nieodpłatnie na organizatora konkursu w chwili wręczenia nagrody i to na następujących polach eksploatacji :
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej, a w szczególności utrwalania w całości lub części na elektronicznych nośnikach informacji,
b. W zakresie publicznego wystawienia, wyświetlania, odtwarzania, powielenia, w tym drukowania, skanowania , kopiowania bez ograniczeń terytorialnych i terminowych,
c. W zakresie wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy pracy konkursowej w celu umieszczenia w dowolnej publikacji, bez ograniczeń terytorialnych i terminowych,
d. W zakresie wprowadzania do obrotu egzemplarzy pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych zwycięzca konkursu przenosi prawo własności do egzemplarza stanowiącego nośnik utworu