• PDF

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wałcz. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości z terenu Gminy Wałcz.

Dofinansowanie pokrywać będzie 100 % kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego/elewacji pokrywa właściciel budynku.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Wałcz w terminie do dnia 10.03.2017 r. na formularzu wniosku, który można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać ze strony internetowej.

WNIOSEK [PDF]

WNIOSEK [DOC]