• PDF

Podstawa prawna działalności GOPS Wałcz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o przepisy:

 • uchwały Rady Gminy w Wałczu w sprawie  powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728),
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze  zm.),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111,m poz. 535 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.),
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.),
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 • ustawy z dnia. 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z póź. zm.), jako zadania własne gminy.
 • Ośrodek realizuje zadania własne wynikające z uchwały Rady Gminy Wałcz w sprawie przyjęcia Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wałcz.
 • Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. O ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005r. Nr 267 poz.2259).
 • Ośrodek realizuje zadania w zakresie obsługi księgowo - finansowej określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2005r. Nr 210 poz.1745).
 • Ośrodek realizuje projekt systemowy „Druga Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w zakresie obsługi i wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • innych właściwych aktów prawnych,