• PDF

Zaproszenie na spotkanie plenarne.

  • Czwartek, 16.02.2012 r.
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie wałeckim organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia:
Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego


Spotkanie odbędzie się w dniu 01 marca 2012 r. (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00

w Wałeckim Centrum Kultury , Plac Zesłańców Sybiru 3 (sala klubowa)


Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (osób zajmujących się współpracą administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi) oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu wałeckiego.

Celem spotkania będzie zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji z NGOs. Promowane będą istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa i kraju), przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w mieście, potrzeb i barier w temacie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 27 lutego 2012 r. poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faxem pod nr: 094 340-35-23 lub e-mailem na adres: biuro@kcwis.org.pl.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Izabela Felisiak