• PDF

Bezpłatne usługi doradcze.

USŁUGI DORADCZE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tematyka doradztwa:

  • Wypracowywanie zapisów programów współpracy (rocznych i wieloletnich)

  • Systemowe rozwiązania dotyczące współpracy JST-NGOs na poziomie gminy, powiatu

  • Motywowanie społeczności lokalnych do partycypacji społecznej

  • Możliwości analizy potrzeb lokalnych z uwzględnieniem aktywności samych mieszkańców i/lub organizacji pozarządowych Metody konsultacji społecznych

  • Dobre praktyki w zakresie współpracy JST-NGOs Animowanie powstawania i funkcjonowania koalicji, zespołów roboczych, partnerstw z udziałem przedstawicieli JST i NGOs na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych

  • Analiza istniejących rozwiązań prawnych (roczne programy współpracy, regulaminy funkcjonowania ciał i zespołów roboczych, np. komisji konkursowych, rad działalności pożytku publicznego i in.) pod kątem możliwości ich zmian celem usprawnienia wzajemnej współpracy

  • Inne zagadnienia, powiązane z rozwijaniem wzajemnej współpracy JST-NGOs i wzmacnianiem udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego i regionalnego

Odbiorcy usług doradczych: pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za współpracę władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi (pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych).

Doradcy: Magdalena Pieczyńska, Łukasz Cieśliński

DORADZTWO DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Tematyka doradztwa:

  • Aspekty prawne związane z funkcjonowaniem samorządu i organizacji pozarządowych, w tym: ustawy ustrojowe, ustawa o działalności pożytku publicznego, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych i in.

  • Wybrane aspekty rozwoju osobistego, istotne z punktu widzenia sprawowanej funkcji (np. elementy autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzanie i organizacja czasem pracy, efektywne porozumiewanie się, rozwój umiejętności interpersonalnych, zasady pracy w grupie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów i in.)

Odbiorcy usług doradczych: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osoby będące członkami ciał doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego (gmina, powiat) i regionalnego (województwo), przede wszystkim Rad Działalności Pożytku Publicznego, komisji konkursowych i in.

Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt z biurem projektu (tel. 094 340 35 23) w celu ustalenia terminu i miejsca doradztwa oraz rozpoznania dokładnych potrzeb w aspekcie planowanego wsparcia doradczego.

Doradztwo w zależności od potrzeb odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną lub poprzez bezpośrednie spotkanie z doradcami, w siedzibie KCWIS lub w miejscu siedziby/zamieszkania osoby korzystającej z doradztwa, do momentu wyczerpania puli godzin doradczych.

Aktualne informacje na temat działań projektowych dostępne są na stronie www.kcwis.org.pl w zakładce: projekty/Zachodniopomorskie w Sieci