• PDF

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Liderek" - Rozpowszechnianie Lekkoatletyki w Gminie Wałcz

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie Lekkoatletyki w Gminie Wałcz.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 15 stycznia do 21 stycznia 2013r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.


W związku z brakiem uwag do złożonej oferty w dniu 15 stycznia 2013r. podpisano umowę na realizację zadania.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "LIDEREK"