• PDF

Chrońmy dane osobowe

Jakie mogą być konsekwencje zgubienia dowodu?
Dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może sprawić nam sporo kłopotów. Sytuacje, w których zgubiony albo skradziony dowód jest wykorzystywany to np.:
- wyłudzenie kredytów i pożyczek w bankach
- wzięcie na raty drogich przedmiotów, np. sprzętu elektronicznego,
- wykorzystywanie cudzego dowodu do jazdy bez biletu w różnych środkach transportu
- zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów i zwrotu podatków
Skradziony albo zgubiony dowód osobisty!
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy!
Gdy dowód się odnajdzie…
Czasami zdarza się, że dowód, który jak nam się wydawało przepadł bezpowrotnie i jego utratę zgłosiliśmy wcześniej w urzędzie, odnajdzie się, np. zostanie przesłany na adres domowy przez anonimowego nadawcę. Pamiętajmy w tej sytuacji, aby nie używać już takiego dokumentu: figuruje on jako utracony i posługując się nim można narazić się na przykre konsekwencje. Odnaleziony dowód należy niezwłocznie zwrócić do organu gminy, który wydał dowód!
Gdy znajdziemy dowód innej osoby…
Z kolei, jeżeli odnajdziemy przypadkowo dowód osobisty należący do innej osoby, jesteśmy obowiązani niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te z kolei przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. Odnaleziony dowód innej osoby możemy również przekazać bez zbędnej zwłoki posiadaczowi dowodu osobistego.
Polski Związek Banków Polskich uruchomił SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, w którym uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Zastrzeżenia utraconych dokumentów (m.in. dowodów osobistych) przyjmowane są również w Banku Spółdzielczym w Dobczycach. Zastrzegając swój dowód w banku, informacja o utraconym przez nas dokumencie pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym, umożliwiając wyeliminowanie dokumentu z obrotu prawnego. To działanie chroni nas przed działalnością oszustów, wykorzystujących cudzą tożsamość do celów przestępczych. Informacje o utracie przekazywane są wszystkim Uczestnikom systemu, a korzystają z niego np. banki, operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska.
O funkcjonowaniu Systemu Dokumenty Zastrzeżone można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej http://www.dokumentyzastrzezone.pl