• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz - Festyn Sportowy.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

/Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego :

Festyn Sportowy

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 25 czerwca do 3 lipca 2014r.

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść oferty: Festyn Sportowy