• PDF
  • Środa, 25.01.2017 r.
INFORMACJA
W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2017r.Procedura i warunki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku:

1. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach:

a)  od 01.02.2017r. do 28.02.2017r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.,

b)  od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r.,

2. Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Wałczu i na stronie internetowej www.bip.gminawalcz.pl

3. Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

4. Limit roczny zwrotu podatku stanowi iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby stałej 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

5. Stawka zwrotu podatku na 1 litr zakupionego oleju w 2017r. wynosi 1,00 zł.

6. Wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym w 2017r. nastąpi w terminach:

03.-28.04.2017r. na wnioski złożone w pierwszym terminie,
02.-31.10.2017r. na wnioski złożone w drugim terminie,

gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wałczu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(67) 258 02 41 wew.18