• PDF

INFORMACJA

Wójt Gminy Wałcz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Wałcz, o wypełnienie stosownego zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy w Wałczu, Biuro Obsługi Klienta lub do Referatu ds. gospodarki wodno – ściekowej w Kołatniku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017r.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Wałcz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wałcz.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta, w Referacie ds. gospodarki wodno – ściekowej oraz do pobrania poniżej.

Zgłoszenie do ewidencji (format DOC)

Zgłoszenie do ewidencji (format PDF)